Posts Tagged ‘11 måneders studiefinansiering’

Studentene blir sett!

juli 17, 2009

I dagsavisen fredag 17.juli krever studentene, gjennom Norsk Studentunion (NSU) og Studentenes Landsforbund (StL), å bli sett. De henviser til debatten mellom statsråd Tora Aasland fra SV og Høyre-nestleder Jan-Tore Sanner om høyere utdanning som har gått i Dagsavisen gjennom denne uken.

Venstre ser forskning som en forutsetning for ny kunnskap og kritisk refleksjon og for å utvikle frie, tenkende borgere. Vi vil styrke forskningen gjennom økte basisbevilgninger til universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner. For å hjelpe studenter til å fokusere på studier helt til man er ferdig med siste eksamen så vil Venstre gi studielån og stipend 11 måneder i året. Venstre vil legge til rette for bygging av minst 1000 nye studentboliger per år og fjerne kostnadsgrensen.

En god studiefinansiering og en bedre studentvelferdspolitikk er viktig for å sikre alle den samme adgangen til utdanning og kunnskap. Venstre vil videreføre gratisprinsippet i høyere utdanning. Studenter skal ikke betale skolepenger på statlige universiteter og høyskoler. Studenter som velger privat høyere utdanning må få en del av lånet til skolepenger som stipend. Dette gjelder særlig der tilsvarende utdanning ikke finnes på offentlige institusjoner.

Studenters læringsmiljø er viktige for Venstre, derfor er det også essensielt at vi får på plass en egen lovbestemmelse om læringsmiljø for studenter som inkluderer fleksibilitet ved fødsel eller sykdom hos studenter, samt sikrer forsvarlig fysisk og psykisk arbeidsmiljø.

Ingjerd Lindeland i NSU og Ina Tandberg i StL krever å bli sett. Venstre ser dere, men har dere sett Venstre? Debatten om høyere utdanning bør inneholde andre aktører enn arvtageren til ”hvileskjær”-Djupedal og ”skattelette”-Sanner. 40.000 studentstemmer til Venstre vil kunne tilføre mye innflytelse og riktige prioriteringer i Stortinget den neste fireårsperioden,  spørsmålet er om studentene har sett Venstre?

Jeg har forresten presentert bloggen min på Bloggurat.

Blogglisten

Reklamer

Hvorfor skal du stemme Venstre 14.september?

juli 2, 2009

Venstre vil ta steget inn i lavutslippssamfunnet og kunnskapssamfunnet mens vi fornyer velferdssamfunnet. Hva mener jeg så med dette?

Lavutslippssamfunnet

Det er en stor sannsynlighet for at menneskeskapte klimaendringer er i ferd med å sette uslettelige spor på kloden. Den globale temperaturen øker stadig raskere samtidig som vi forbruker mer og mer uten noen plan for bærekraftig utvikling. Dette er vår tids største utfordring og vi må handle nå.

Venstre vil:

 • Redusere norske klimagassutslipp med 25% innen 2020
 • Belønne miljøvennlig livsstil med overgang fra skatt på arbeid til skatt på forurensing
 • Forby nysalg av biler som kun går på bensin og diesel fra 2015
 • Investere tungt i kollektivtrafikk og spesielt tog slik at dette kan bli konkurransedyktig med fly mellom de største byene i Sør-Norge
 • Innføre belønningsordninger for de som velger å sykle til jobben der hvor det er hensiktsmessig

Kunnskapssamfunnet

Veien ut av finanskrisen og energikrisen ligger i satsing på fornybar energi og miljøvennlige arbeidsplasser. Venstre vil styrke satsingen på forskning og utvikling i Norge samtidig som vi vil legge til rette for nye grunderbedrifter. Ny verdiskapning kommer ikke fra offentlige kontorer men fra private bedrifter, derfor vil Venstre satse på nye bedrifter og spesielt innenfor fornybar energi. For å få til dette trenger vi også et krafttak innenfor utdanningssektoren, både med tanke på elever, studenter og lærere.

Venstre vil:

 • Innføre kompetanseår for lærere slik at de får jevnlig faglig påfyll
 • Gjeninnføre friskoleloven og øke finansieringen av friskoler til 90%
 • Innføre 11 måneders studiefinansiering
 • Innføre næringsfradrag for selvstendig næringsdrivende på linje med minstefradraget
 • Gi studenter som starter for seg selv innen 7 år etter utdannelse utsettelse på studielånet med inntil 3 år og rentefritak

Velferdssamfunnet

Venstre har ingen tro på at staten alene er løsningen i velferdssamfunnet. Vi vil sette borgeren i sentrum og rundt borgeren skape de beste løsningene, dette kan være offentlige tilbud, private tilbud eller at familien tar permisjon med økonomisk støtte for å ta seg av sine egne. Med et fødselsunderskudd blir det også viktig at vi i framtiden klarer å trekke til oss folk som har lyst å komme til Norge og jobbe, spesielt innenfor helse og eldreomsorg. I dag bruker små kommuner mye penger på administrasjon sammenlignet med hva man bruker på tjenesteproduksjon, Venstre ønsker sterkere kommuner som skal få mer penger til eldre, helse, barnehager og skoler.

Venstre vil:

 • Ha større kommuner som gir mer penger til tjenesteproduksjon og mindre til administrasjon sammenlignet med dagens kommunestruktur.
 • Ansette flere leger og sykepleiere på sykehjem med spesialkompetanse.
 • Utvide dagens tannhelseordning med større statlig delfinansiering.
 • Stimulere til at man ansetter pensjonister i deltidsstillinger, for eksempel gjennom reduksjoner i arbeidsgiveravgiften.
 • At fastleger kan gi substitusjonsbehandling uten å først måtte søke NAV.
 • Tillate forsøksordning med heroinassistert behandling for de tyngste rusmisbrukerne der hvor ingenting annet har vist seg å fungere.

Mer informasjon om Venstre finner du her.

Godt valg!