Posts Tagged ‘overvåkning’

Om åpenhet og offentlighet

juni 12, 2009

De siste dagene har så godt som alle riksdekkende aviser skrevet i det store og brede om forsvarets overvåkning av landets politiske ledelse, muligens også kongefamilien.

Jeg blir skremt, virkelig skremt, av å høre hvordan Forsvarets Sikkerhetstjeneste (FOST) har opptrådt som en slags parallell sikkerhetstjeneste rettet mot det sivile Norge. Det at enkeltelementer innad i Forsvaret har hevet seg over norsk lov og ulovlig avlyttet politisk ledelse minner mest om tilstander vi kjenner fra andre land vi helst ikke liker å assosiere oss med. Etter hva jeg har klart å forstå så henger denne praksisen sammen med navneskiftet organisasjonen gjorde og hvor de gav seg selv utvidede fullmakter i forhold til å fungere som en sikkerhetstjeneste.

De andre sikkerhetstjenestene vi har her i landet har selv uttrykt en viss skepsis og undring over hvilke fullmakter og hvilket virkeområde FOST har hatt. Organisasjonen sorterer visstnok direkte under Forsvarsdepartementet som igjen er politisk ledet. Det jeg ikke kan få meg til å forstå er hvilken rolle, myndighet og mandat denne organisasjonen har. Dette kommer klart fram når vi leser at FOST har drevet utstrakt overvåkning av landets politiske ledelse. Vi kan ikke ha det slik i Norge at man har parallelle organisasjoner som lever og fungerer på siden av alle hierarkistiske modeller. Det blir ganske spesielt når statsministeren overvåkes uten viten av en organisasjon som sorterer under hans politiske ledelse.

Norge er et land hvor offentlighet, åpenhet og gjennomsiktighet er noe som preger samfunnet, derfor er det ekstra skremmende at en slik sak rulles opp. Offentlighet og åpenhet er noen av de bærende fundamentene i et relativt velfungerende norsk demokrati. Derfor er det så essensielt at man har demokratisk og politisk kontroll med landets sikkerhetstjenester. Man skulle tro at vi hadde lært av ”Stay Behind”-saken fra nittitallet, men så virker ikke å være.

Det er nå viktig å få alle kortene på bordet slik at vi kan få oversikt over omfanget av situasjonen. Deretter er det essensielt at man har en god og grundig gjennomgang av FOST og deres mandat som etteretningsorgan. Det kan ikke være slik at vi har organisasjoner som lever fritt på utsiden av hierarkistiske modeller og hvor det ikke finnes noen politisk ledelse som har oversikt og styring.

Reklamer

Datatilsynet leverer på personvern!

juni 9, 2009

Dagbladet skriver i dag om Datatilsynet som pålegger alle internettleverandører å slette persondata etter tre uker. Dette er fantastiske nyheter for oss som er opptatt av personvern. Politiet kommer raskt på banen og klager sin nød samtidig som de kaller det en ”gavepakke til de kriminelle”. Det politiet åpenbart ikke forstår er at de lett kan få fullmakter til å gjennomføre overvåkning ved spesielle tilfeller, men at man setter en stopper for blankofullmakten til å overvåke Ola og Kari Nordmann og deres nettvaner.

Det er en lett å tenke seg at det selvfølgelig er greit om politiet skal ha fri fullmakt til å overvåke hvem de vil når de vil for å kunne hindre kriminalitet, men det er også noe som heter personvern. I dag har ikke politiet myndighet til å drive overvåkning av folk i deres hjem med avlyttingsutstyr og spionkameraer, men de mener åpenbart at det er greit å få frie rettigheter til å kunne overvåke nordmenn i deres hjem over internett?

Jeg er medlem i Venstre, og partiets politikk for personvern er èn av årsakene til at jeg er venstremedlem. Internett gir uante muligheter, også muligheter for overvåkning, mistanke og mistillit. Det viktigste man kan gjøre i politikken er å verne om internett og sørge for at borgerne har samme friheter og rettigheter på internett som ute i det virkelige samfunnet.

I sin iver etter å gjøre godt, virker det som politiet ber om en presedens som er ganske skremmende i all den tid man tilsidesetter borgernes rettigheter til personvern.

Heldigvis har vi et sterkt og tilstedeværende Datatilsyn i Norge som følger opp og passer på våre rettigheter og friheter til personvern også på internett.

Det er også blitt nevnt i debatten at mange land velger å følge EU sitt Datalagringsdirektiv. Heldigvis har ikke Datalagringsdirektivet blitt ratifisert i Norge og forhåpentligvis konkluderer man med at det ikke er EØS-relatert slik at vi slipper å ta stilling til det, siden det finnes nok av politiske partier i Norge som er glad i sentralstyring og overvåkning.

For alle frihetselskende mennesker som setter personvernet høyt vil jeg anbefale denne linken.

Lovløse tilstander på internett.

juni 2, 2009

I dagens nettutgave av Dagbladet skrives det om at ”fildelingsjegerne” i advokatfirmaet Simonsen har søkt om forlenget konsesjon til å overvåke fildelere og fungere som politi og påtalemakt på internett. Hva er det egentlig som skjer med politikerne og Datatilsynet når man åpenbart har et slikt hull i lovverket?

Det bør være klinkende klart at aktiviteter som foregår på norsk territorie skal underlegges norsk lov og norsk politi. Slik det har foregått til nå hvor advokatfirmaet Simonsen har fått utvidede fullmakter til å leke politi på internett og overvåke privatpersoner i deres egne hjem kan vi ikke ha det. Hva blir det neste steget dersom dette her får lov til å skape presedens? Det er en relativ skremmende tanke. For det første så er det personvernprinsippet, private aktører har nå fullmakt til å overvåke deg og din aktivitet i ditt hjem. Hvor er personvernet? Samtidig er det sterkt bekymringsverdig at man plutselig har en slags privat franchise av det å drive etterforskning og påtale som ellers i kongeriket kun er tillagt politiet i henhold til norsk lov.

Jeg håper vi med det første kan få på plass et lovverk som klart og tydelig regulerer etterforskning og påtalemyndighet også på internett og som er klinkende klar på at dette kun skal kunne tillegges politiet og ikke private aktører som et hvilken som helst advokatfirma eller lignende. Venstre har vært veldig tydelige på dette og jeg håper resten av det politiske miljøet på Stortinget kan slutte seg til Venstres politikk på området og få på plass et regelverk som fratar private aktører enhver mulighet til å etterforske og overvåke på internett etter eget forgodtbefinnende. Det offentlige, representert ved politiet, har klare retningslinjer i forhold til skjellig mistanke og helt sett med regler de er nødt til å følge i sin kriminalitetsbekjempelse. Det at private aktører som ikke er bundet av et slikt regelverk skal få lov til å fungere som et slags politi på internett er sterkt bekymringsfullt.

Slike konsesjoner er en sterk svekkelse av rettsstaten og definitivt ikke noe som er et land som Norge verdig. I likhet med Ove Skåra i Datatilsynet skulle jeg gjerne sett at flere norske politikere kom på banen og tok tak i saken slik at vi fikk på plass et rammeverk som sikrer personvernet og rettsstaten også på internett. Det må bli slutt på at advokatfirmaer skal få myndighet til å på eget initiativ kontakte internettleverandører for å få utgitt eiere av IP-adresser som de mener de kan knytte til fildeling og annen aktivitet på internett.

Jeg er glad for at mitt parti, Venstre, i hvert fall har tatt tak i situasjonen, så får jeg håpe andre også følger etter.