Posts Tagged ‘strandvik’

Venstre vil føre tilsyn med NAV Sosial på St. Hanshaugen

april 8, 2011

I 2010 gjennomførte Helsetilsynet et landsomfattende tilsyn med de sosiale tjenestene i kommuner og bydeler. 50 kommuner og bydeler ble kontrollert og i 45 av 50 kontroller ble det avdekket lovbrudd.

Dette betyr at det i 90% av kontrollene ble avdekket lovbrudd hos den delen av det offentlige Norge som håndterer de svakest stilte i samfunnet. Dette skal være kilde til stor bekymring for politikere og byråkrater for slik kan vi ikke ha det.

Rapporten fra Helsetilsynet er en direkte slakt av NAV Sosial som enhet, man påpeker manglende kunnskap hos ansatte, mangel på rutiner og ferdigheter. Man feiltolker retningslinjer og gir ikke brukerne den servicen de har rett på. I mange tilfeller avviser man søknader på feil grunnlag og det er avdekket svært mange avvik knyttet til mottak, behandling og vurdering av søknader om sosial stønad.

I Oslo ble NAV Sosial i bydel Nordre Aker, Sagene og Bjerke sjekket og kun Nordre Aker gikk fri for anmerkninger. Som en konsekvens av dette har Venstre i bydelsutvalget på St. Hanshaugen bedt om at man foretar en intern kontroll av NAV Sosial på St. Hanshaugen for å se hvordan forholdene er i vår bydel. Dette er også Helsetilsynets anbefaling i deres rapport.

Dersom det viser seg at NAV St. Hanshaugen ikke leverer etter lover og forskrifter så må vi som ansvarlige politikere gripe inn og rette opp. Borgerne skal få den hjelpen de har rett på, det skulle bare mangle i et av verdens rikeste land. Venstre på St. Hanshaugen lover å følge nøye med.

Venstre har i stortingsvalgprogrammet for perioden 2009-2013 tatt til orde for å innføre borgerlønn for sosialhjelpsmottakere. Dette er det nok vrient å få gjennomslag for i inneværende periode men på sikt så håper jeg at flere partier blir med på forslaget slik at vi får røsket opp det onde med roten. I mellomtiden må vi som ansvarlige politikere gjennomføre tilsynsansvaret vårt og sørge for at borgerne får den hjelpen de har rett på.

Reklamer

Mer deltagende budsjettering fra SV

april 28, 2009

Audun Lysbakken fra SV lanserer en ny bok som tar et oppgjør med markedsorienteringen i offentlig sektor de siste 20 årene. Han går til frontalangrep på New public management eller NPM, som han mener har vært kostnadsdrivende for det offentlige Norge. SV har beregnet seg frem til at NPM har kostet det offentlige 12 milliarder penger og de ønsker seg tilbake til en virkelighet hvor ingen stiller spørsmål ved kostnader eller beregner priser på tjenester som det offentlige yter til borgerne.

I boken foreslår han deltakende budsjettering som et tiltak for å ”ta makten tilbake” til borgerne. SV med Stian Oen i spissen og deres røde kamerater i bydelsutvalget på St.Hanshaugen foreslo også dette i forbindelse med budsjettprosessen i bydelene i fjor høst. Den røde flertallskonstellasjonen av SV, AP og Rødt vedtok at dette skulle gjennomføres i bydelen, før bydelsdirektøren så seg nødt til å rapportere dette inn til byråden som et ulovlig vedtak.

Det finnes mange grunner til å være mot deltagende budsjettering. Si for eksempel at man har 500 millioner som skal dekke lovpålagte oppgaver. I folkemøter om budsjettet kan man da få bindende votering blant borgerne om å prioritere mer til eldre og mer til barnehager slik at totalkostnadene plutselig beløper seg til 1000 millioner, eller 1 milliard om man vil. Hvem er det da som skal stå ansvarlig for dette? Man har et bindende vedtak om en budsjettoverskridelse på 500 millioner og det vil i utgangspunktet være politikerne, de folkevalgte, som må stå til ansvar for dette, selv om de er bundet av et vedtak fattet av borgerne. Skal man da stille politikerne til ansvar for vedtak fattet av borgerne eller skal borgerne selv måtte betale for sine ekstrabevilgninger over skatteseddel eller lønnstrekk?

Så kan man spørre seg, hvorfor skal man ha lokalt folkevalgte dersom borgerne skal binde opp alle budsjettmidlene? Kan man ikke da bare fjerne lokalt folkevalgte og la borgerne i allmøter instruere den offentlige administrasjonen, også kjent som anarki?

Lysbakken trekker frem deltagende budsjettering som et viktig skritt på veien mot et deltagende demokrati, men hvor mye deltagende demokrati blir dette? Det vil i utgangspunktet være de ressurssterke som vil få påvirke disse prosessene da disse i en større grad vil være i stand til å danne pressgrupper og samle folk til å få igjennom sine forslag mens de mindre ressurssterke vil falle igjennom. Forslaget vil altså virke stikk motsatt av sin hensikt dersom hensikten var å ivareta de mindre ressurssterkes interesser, noe man må kunne velge å anta er målsetningen når det kommer fra Sosialistisk Venstreparti.

Det er tydelig at det finnes sterke krefter på venstresiden i SV, her representert ved Lysbakken og Oen som ønsker dramatiske omlegginger med veldig negative konsekvenser for borgerne.